Verkoopsvoorwaarden

Hoe kunnen wij elkaar vinden ?

Ons prijsaanbod voor het in de hoofding van de offerte vermeld project is vrijblijvend, kosteloos en blijft geldig tot 1 maand na datum opmaak. Deze offerte geldt voor alle in de opsomming opgenomen posten , deelbestellingen of bestellingen na de vervaldag van de offerte kunnen bijgevolg aangepaste eenheidsprijzen rechtvaardigen of de aanrekening van 25% van de niet uit te voeren of de niet uitgevoerde werken (met een minimum van 500€).  Alle opgenomen hoeveelheden zijn vermoedelijk en kunnen in geen enkel geval als forfaitair aanzien worden. Indien de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden minder zijn dan aangegeven in offerte of bestelling , dan gelden bovenstaande annuleringskosten op het niet uitgevoerd gedeelte, indien de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden meer zijn dan aangegeven in offerte of bestelling dan zullen deze aan dezelfde eenheidsprijzen worden aangerekend of desgevallend na onderling overleg worden herrekend.

U kan een bestelling enkel schriftelijk bevestigen door het eenvoudig en correct invullen en ondertekenen van de laatste pagina van de offerte.
We veronderstellen wel dat op het moment van bestelling en aanvatting van onze werkzaamheden aan alle op dat moment geldende wet- en regelgeving is voldaan (bvb voor wat betreft de nodige parkeer-, bouwvergunning en vragen dan ook de nodige documenten voor te leggen). Deze offerte en verkoop is onderworpen aan onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden zoals bijgevoegd en eveneens na te lezen op onze website. Deze voorwaarden zijn verondersteld duidelijk en gekend en maken integraal deel uit van het order of contract en worden bij ondertekening van het laatste blad aanvaard, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden, of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant of zijn aangestelde.

 

U kan ook kiezen een aantal nauw aanverwante activiteiten binnen het exterieur- en interieurverhaal . We kunnen u immers aanvullend van dienst zijn voor beglazingen (hedendaags of authentiek), elastisch voegwerk en schilderwerken, natuursteen en bevloeringen. We beroepen ons hierbij op een kwalitatieve onderaannemers met de nodige skills en ervaring. Deze posten zullen steeds in afzonderlijke offerte worden opgenomen en afzonderlijk gefactureerd.

Wat is NIET inbegrepen in de eenheidsprijzen van de offerte ?

 1. plaatsbeschrijvingen voor de aanvang der werken en na het beëindigen van de werken
 2. de voorbereiding, de opmaak van het afwegingskader voor de prijsvraag en de uitvoering van herstel, aanpassingen of vernieuwen van historisch schrijnwerk waarvan onze offerte de resultante zou moeten zijn;  we dragen dan ook geen enkele verantwoordelijk of de gevraagde en geoffreerde zaken conform de uitslag van dit nodige afwegingskader zijn
 3. de opmaak van dorpelplannen ten behoeve van de ruwbouwaannemers
 4. herstellen van façade, dorpels,  lintelen, muren , pleisterwerk, schilderwerk na de uitbraak van bestaand schrijnwerk en de plaatsing van nieuw schrijnwerk
 5. plamuur-, en schilderwerken, afwerkprofielen of elastisch voegwerk
 6. nuts- en hygiënische voorzieningen (*), werfverlichting  of eigen stroomaggregaten (conforme stroom en sanitair dient door de opdrachtgever voorzien)
 7. elektrische of sanitaire leidingen en aansluitingen, voorbereidend onderzoek bij aangeboden toestellen naar de combineerbaarheid met domotica, bestaande leidingen,  sturingen, …
 8. werftrappen, afschermingen van trapopeningen, of stellingen om het  schrijnwerk en glas veilig op de montageplaats in het gebouw te brengen
 9. te betalen parking of aanvragen voor parkeervergunning (dient door de bouwheer gratis te worden voorzien op het moment van uitvoering van de werken),  tenzij dit uitdrukkelijk door ons dient te gebeuren
 10. de toegankelijkheid voor voertuigen en desgevallend kranen van het bouwterrein dmv verhardingen, rijplaten, ….
 11. uitbraak en verwijderen van risicovol materiaal (bvb asbesthoudend) of afval hetwelk aan strikte reglementering is onderworpen
 12. verwijderen, afdekken en terugplaatsen van vloeren, meubilair, gordijnen, tapijten, elektrische toestellen , verlichting of enig andere huisraad in de bouwzone
 13. ingeval uitbraak door ons te voorzien, het afvoeren en verwijderen van het bouwafval (tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders opgenomen)
 14. bouw- of ladderliften, stellingen of speciaal verticaal transport om de elementen op de installatieplaats te krijgen (tenzij uitdrukkelijk in de offerte opgenomen)
 15. voorlopige afdichtingen of waterdicht maken, afschermingen van wanden, daken, raamopeningen, vloeren …
 16. het uitbreken van bestaand schrijnwerk om tot een correcte opmeting te kunnen komen
 17. bescherming van geplaatst buitenschrijnwerk – direct na de installatie wordt aangeraden met geschikte plakband de ramen af te kleven als bescherming tegen verder bouwvuil en op kipstand te plaatsen
 18. eerste schoonmaak inclusief  het verwijderen van bouwvuil en siliconeresten op het schrijnwerk, het verwijderen van klevers, het afwassen van de beglazing en de profielen 
 19. retouches na installatie, het opvullen van nagelgaten na installatie glas, het overschilderen van silicone na installatie glas
 20. indien aangeduid worden dekkend 3 gespoten lagen verf aangebracht, dit kan nooit aanzien worden als eindlaag, er wordt aangeraden door de schilder retouches en een 4° afwerkingslaag te laten aanbrengen doch deze werken zijn nooit inbegrepen in onze eenheidsprijzen 
 21. ontwerp en wijzigingen in interieur ontwerp of materialen na opmaak van de productietekeningen
 22. uitbraak en afvoeren van bestaand meubilair 
 23. doorboringen voor afvoeren of doorvoeren (bvb dampkap, ventilatie)
 24. leveren en plaatsen van elektrische of sanitaire leidingen
 25. aansluiting van elektrische of sanitaire toestellen
 26. het afdekken of beschermen van door derden geplaatste elementen (vloeren, parket, meubilair, toestellen, …)
 27. plamuur-, vernis- en schilderwerken
 28. het beschermen en afwerken (vernissen, schilderen, …) van massief, fineer, MDF, … panelen indien de afwerking niet expliciet in onze offerte is opgenomen.
 29. brandwerende omkastingen van inbouwhaarden
 30. aansluiten van uitblaasmonden van inbouwhaarden
 31. aansluiten van in- of uitblaas ventilatiesystemen
 32. verzekering- en concessiekosten voor door de bouwheer aangekochte en bij ons geleverde goederen (bvb elektrische of sanitaire toestellen) bij de stockage, de manipulatie bij de inbouw in ons atelier, het transport naar en de installatie op de werf
 33. het inbouwen , aansluiten van door de bouwheer aan ons geleverde materialen of toestellen
 34. verticaal transport naar de verdiepingen, huur kraan, huur meubellift (*)

(*) we veronderstellen conform voorschriften op elke werf de aanwezigheid of de mogelijkheid tot het gebruik van een (werf-)toilet en stromend water. Indien niet aanwezig plaatsen wij zelf een toiletcabine die zal aangerekend worden aan 30€/week/cabine.

Bereikbaarheid en parking

 1. materieel en materiaal worden aangevoerd met bestelwagens of vrachtwagen met kraan; er wordt verondersteld dat de werf op een veilige en correcte manier bereikbaar is
 2. de nodige vergunningen voor containers, kraanwerk, liften, stellingen, … worden door de bouwheer voorzien
 3. de bouwheer of coördinator  staat in voor de eventuele parkeervergunning op de werf en de tijdige en correcte plaatsing van parkeer(verbod)borden 
 4. de bouwheer of coördinator staat in voor het plaatsen van eventuele verhardingen of rijplaten om de materialen op een correcte manier op de werkplaats te krijgen
 5. de desgevallend door ons te betalen parkeertickets worden doorgefactureerd
 6. indien wij voor de nodige vergunningen en aanvragen moeten voorzien, dient dit vooraf besproken en tijdig gemeld, de prestaties en kosten worden doorgefactureerd

Hoe leest uw onze offerte

Onze offerte voor het buitenschrijnwerk wordt steeds opgebouwd volgens een vast stramien met een aantal hierna opgesomde items waarnaar wordt verwezen of verder gedetailleerd ingevuld op het offerteformulier zelf. Deze punten worden hierna opgesomd  

Het voorwerp van de offerte

Deze rubriek beschrijft het voorwerp van de offerte conform de verkoops-, contract- en betalingsvoorwaarden integraal van toepassing op de aanbieding 
Ingeval  het leveren en /of plaatsen van (houten) buitenschrijnwerk hanteren we voor de vermelde aantallen  strikt onderstaande  uitvoeringsmethodiek na bestelling (als onderdeel van het 10 stappenplan) en gelinkt aan de betalingsvoorwaarden  (cfr verder)

Bij de prijsvraag zijn al dan niet volledige technisch gedetailleerde plannen, details en doorsnedes toegevoegd;  ingeval niet zijn onze eenheidsprijzen gebaseerd op onze standaard collectie raamprofielen, rekening houdend met de aangeboden houtsecties, de beperkingen van de garantie op raam- en deurbeslag, de technische mogelijkheden en de aangeduide specificaties 

stap 1 : alvorens de eventuele opmetingen en productietekeningen worden aangevat, dienen met alle betrokken partijen (bouwheer, architect) alle uit te voeren werken qua ontwerp en details te worden afgetoetst met de offerte en  definitief te worden vastgelegd adhv van besprekingen op onze burelen / ateliers
 
stap 2 : de opmetingen gebeuren door onze zorgen in 1 beweging en 1 werfbezoek  pas na voorafgaande bespreking en pas na de uitvoering van alle voor correcte opmeting noodzakelijke werken (plaatsen van passen,  maken van openingen, plaatsen van dorpels en lintelen, plaatsen van waterkeringen …); opmetingen of afspraken voor maatvoering zonder voorafgaande  zijn op volledig risico van de bouwheer of architect. Het is aangeraden dat de klant of de architect  aanwezig is bij de technische opmetingen om bvb definitieve draairichtingen e.d. definitief te bepalen.

stap 3 : de éénmalige opmaak van buitenaanzichten & materiaalstaten volgens onze uitgewerkte standaarddetails worden doorgezonden in PDF ter goedkeuring (wij hebben de vrije keuze in welk programma de tekeningen worden opgemaakt, deze tekeningen blijven te allen tijde onze eigendom)

stap 4 : indien gewenst worden aan het vermelde bedrag ook aangepaste dorpelplannen opgemaakt tbv architect of ruwbouwaannemer, dit is standaard niet in onze offerte voorzien

stap 5 : het postinterventiedossier bevat de productietekeningen as built, de technische fiches van gebruikte houtsoort, beslag, beglazing en afwerking, de nodige documenten voor aanvraag diverse premies en wordt doorgestuurd na betaling eindfactuur

We behouden ons het recht de door de architect verkregen details technisch  volgens onze beschikbare profielen, frezen, en volgens het goed vakmanschap aan te passen met eventuele constructuele en esthetische wijzigingen of afwijkingen tot gevolg

Alle doorgestuurde tekeningen blijven eigendom van bvba F. Speeckaert-Mattheeuws, het gebruik door derden in aanbestedingsdossiers of op andere  projecten van deze tekeningen zal onmiddellijk strafrechtelijk of burgerlijk  vervolgd worden

De offerte is gebaseerd op de standaard specificaties en details

 1. voorgestelde materialen en afwerking : houtsoort, profiel, beglazing, beslag, afwerking
  - dekkend type Remmers Induline  gespoten op waterbasis  (grondlaag GW230 in RAL 9016/RAL7040  en eindlagen DW601/50 RAL9010/9016/9004/9005) steeds in monocolor (binnen- en buitenzijde idem kleur). Voor overige RAL of NCS kleuren wordt steeds een forfaitaire toeslag van 150€ aangerekend
  - (semi) transparant met aanduiding van merk en type en aantal lagen
  Een staal is steeds indicatief en nooit binden voor kleurvastheid, door zijn natuur kunnen verschillende houten onderdelen  van eenzelfde element op verschillende manier kleur opnemen, kleurverschillen bij (semi)transparante behandeling zijn mogelijk en toegestaan.
 2. voorbereiding en opmetingen
 3. uitbraak
 4. plaatsing
 5. lucht- en waterdichting
 6. toebehoren
 7. beschrijving afzonderlijke elementen af atelier

Deze standaard specificaties zijn gebaseerd op volgende standaard uitvoeringsprincipes

1. de profilering (opdek, inliggend, … dorpels, neuzen, …)  en de sponningsbreedte (4-12 mm opdek, inliggend) worden in de raammatrix of op de offerte aangeduid
2. ingeval onderdorpel- en vleugelneuzen zullen deze steeds opgezet en ingelijmd zijn
3. U-waardes voor onze ramen zijn niet bepaald : indien een bepaalde U-waarde op de houten profielen wordt gevraagd, moet wat door ons wordt voorgesteld in offerte (secties, houtsoort, …) steeds vooraf worden voorgelegd ter controle aan de architect of EPB verantwoordelijke, eventueel nodige aanpassingen volgens hun eisen zullen indien nodig ten opzichte van de opgegeven eenheidsprijzen worden verrekend : Uw waarde : geen berekening per raam – gemiddelde waarde volgens aanduiding
4. CE-markering : geen eigen drager
5.1, het beslag  voor de ramen is standaard opdek Siegenia Titan verdoken beslag 
met alu raamkrukken type Hoppe atlanta in wit/bruin/F1/F9 (inox look) kleur
5.2, het beslag voor de buitendeuren bestaat standaard  uit een driepuntsluiting KFV cilinderslot, het deurblad wordt afgehangen aan zichtbare zware regelbare fitsen, een eventuele secundaire deurvleugel wordt vastgezet met overleggrendels op de zijkant;  de garantie op de stabiliteit van de deurvleugel is beperkt tot de beschikbare hoogtes van het beslag en de garantie op deze hoogte (2,40 m) bij naar binnen opendraaiende deuren wordt steeds een kälterfein voorzien (de dorpel zal hiervoor op onze adviezen en details moeten uitgevoerd zijn), bij naar buiten opendraaiende deuren is geen valdorpel mogelijk maar kan ingeval een dorpelopstand  wel en alleen een rondlopende aanslagdichting worden voorzien, bij naar buiten opendraaiende deuren wordt geen garantie verleend op wind- en waterdichting; voor de voordeuren is een halve kruk inox L-vorm 16 mm voorzien met een ronde inox veiligheidsrozet, voor de achterdeuren is een idem doorgaande kruk voorzien
Voor doorgaande krukken raden wij een krukbediend meerpuntcilinderslot aan voor de stabiliteit van het deurblad, met halve krukken is dit niet mogelijk maar raden wij aan de deur steeds op meerpunt te vergrendelen; een standaard niet gelijksluitende niet gecertificeerde cilinder is voorzien van 3 stuks sleutels
6. onze ramen en deuren zijn standaard voorzien van 1 rondlopende knipdichting type Deventer SV712 verkrijgbaar in de kleuren wit/zwart/bruin;  een identieke 2° dichting is steeds gedeeltelijk zichtbaar vanop de zijkant van de vleugel en is slechts mogelijk met sponning van 12 mm opdekraam
7. de glaslatten worden steeds gemonteerd langs de binnenzijde (tenzij om technische of praktische redenen niet mogelijk voor het plaatsen van de beglazing) vernageld en met geaccentueerde voeg – de nagelgaten worden niet opgestopt, ook niet in de gelakte uitvoering wanneer het glas na plaatsen ramen
8. kleinhouten zijn afzonderlijk vermeld en worden steeds opgekleefd en verrekend per vak, idem voor de eventueel nodige ingewerkte kleinhouten (wiener sprossen)
9. de binnenafwerking van ramen of deuren is niet inbegrepen tenzij afzonderlijk vermeld en is in dit geval nooit behandeld
10. er wordt geen garantie gegeven op waterdichtheid, isolatiewaardes of inbraakbeveiliging bij hefschuiframen waarbij de vleugel langs de buitenzijde schuift
11. wijzigingen of afwijkingen in bovenstaande onderdelen zijn mogelijk en worden specifiek aangeduid op de offerte en op de productietekeningen die ter goedkeuring voorgelegd worden.

Prijszetting voorbereiding

de prijs voor het opmeten in 1 beweging na beëindiging van alle werken nodig voor de correcte opmeting
de prijs voor het éénmalig opmaken van buitenaanzichten volgens de specificaties en opties

Prijszetting plaatsing

Voor het totaal van de elementen wordt transport, eventueel kraanwerk, uitbraak en afvalverwerking, plaatsing en specifieke afwerkingen (luchtdichting, waterdichting, kassementen, tabletten, …) aangeduid.
De ramen en beglazing dienen op een veilige manier op de installatieplaats gebracht te kunnen worden. Dit is niet mogelijk langs ladders maar dient te gebeuren via trappen en/of liften. Indien dit niet het geval is op het moment van installatie zullen alle nodige hulpmiddelen (kraanwerk, meubelliften, takels, extra mankracht, ...) afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Prijszetting productie elementen af atelier

Per element (ramen, deuren, ..) wordt de prijs gedetailleerd  naar type, houtsecties, afmetingen, behandeling,  beglazing, eventuele variantes en toebehoren. 

Planning

De werken zullen na correcte bestelling plaats vinden binnen de kortst mogelijke tijd, rekening houdend met de omstandigheden. Leveringstermijnen hebben steeds een indicatieve factor.
Bij de bestelling dient de afwerkingsdatum duidelijk gecommuniceerd naar haalbaarheid en de voorwaarden van onderstaand stappenplan en uitgevoerde betalingen.
De doorlooptijd is sterk afhankelijk van volgende factoren :

 • de effectieve besteldatum / datum contract
 • de beschikbaarheid van uitvoeringstekeningen en details door architect of bouwheer
 • de noodzaak, uw vraag en mogelijkheden om voor u de uitvoeringstekeningen en details op te maken
 • de schriftelijke goedkeuring van deze details
 • de keuzes en de levertermijnen van materialen 
 • de effectieve betaling van de (voorschot)facturen 

We kunnen generlei aansprakelijkheid oplopen wegens laattijdige uitvoering te wijten aan :

 • plots en acuut personeelsprobleem (ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag,…)
 • weersomstandigheden, staking, overmacht of vertraging door werken van derden of niet-voorziene werken (de partijen zullen zich alsdan niettemin inzetten om een aangepaste planning overeen te komen waarbij zoveel mogelijk rekening zal gehouden worden met wederzijdse noden
 • het niet correct plaatsen van een bestelling
 • het niet tijdig betalen van (voorschot)facturen
 • de doorloopperiode voor het door ons opmaken, aanpassen en schriftelijk goedkeuren van productietekeningen en details indien noodzakelijk
 • de leveringstermijnen na de schriftelijke goedkeuring van de materialen

Het 10 stappen plan van onze samenwerking

 1. de bestelling wordt conform geplaatst door het correct invullen en ondertekenen van het laatste blad van de offerte,  er wordt aansluitend een voorschotfactuur van 40% van de offerteprijs opgemaakt – betaling 7 of 14 dagen factuurdatum zonder kortingen pas na de betaling van dit voorschot worden de werken na de uitvoerige en gedetailleerde bespreking op onze burelen en de keuze van materialen en toebehoren, in de lopende planning opgenomen en voorbereid voor opmeting
 2. eenmaal volledige duidelijkheid en schriftelijk akkoord op materialen en afwerkingen (materialenlijst),  worden indien nodig  de productietekeningen ter goedkeuring opgemaakt, in deze fase wordt vastgelegd of wij gedetailleerde uitvoeringstekeningen dienen op te maken
 3. desgevallend wordt indien op dit moment reeds mogelijk de basisofferte indien nodig met de wijzigingen in + of – aangepast en verwerkt in  een aangepaste offerte of verrekening op de oorspronkelijke offerte
 4. de productie wordt slechts ingepland na schriftelijke goedkeuring van de productietekeningen, nadien zijn geen wijzigingen meer mogelijk of worden deze aangerekend als meerwerken; deze staan volledig los van de voorziene werken en kunnen niet verrekend op voorziene posten, noch kunnen deze posten hiervoor geannuleerd worden zonder schadevergoeding 
 5. na goedkeuring productieplannen wordt bij de start van de productie een tweede voorschotfactuur van 50% van de offerteprijs opgemaakt; pas na de betaling van deze factuur worden de werken ingepland voor plaatsing 
 6. los van de eindfacturatie worden de meerwerken , door ons aangevraagde parkeervergunning en/of betaalde parking afzonderlijk en na uitvoering gefactureerd als factuur meerwerken / factuur parking;  dit kan volgens een vooraf opgemaakte offerte of in regie en materiaalkost; de geldende regietarieven worden afzonderlijk vermeld
 7. na uitvoering van de werken wordt de factuur uitvoering (10%) opgemaakt en een datum vastgelegd voor voorlopige oplevering in rondgang met de bouwheer en architect ; dit gebeurt in elk geval alvorens opvolgende aannemers hun eigen werkzaamheden aanvatten; eventuele terechte opmerkingen kunnen op deze manier correct en onmiddellijk worden aangepast
  Opgelet : het in gebruik nemen van de door ons uitgevoerde werken of de opstart van de opvolgende werkzaamheden staat steeds gelijk met de aanvaarding van onze uitgevoerde werken;  we raden daarom aan onmiddellijk na uitvoering de rondgang en voorlopige oplevering uit te voeren; na de uitvoering van afgewerkte onderdelen wordt na rondgang ook de opmerking-aanvaardingsfiche ingevuld en ondertekend
 8. opmerkingen op de uitgevoerde werken of de saldofactuur dienen ons uiterlijk 7 dagen na uitvoering of na ontvangst factuur (hetzij elektronisch of per post opgestuurd) en schriftelijk te worden gemeld, zodat de evaluatie en het onderzoek naar de gegrondheid ervan en eventueel noodzakelijke anticipatie onmiddellijk mogelijk is 
 9. rondgang voor oplevering dient uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de werkzaamheden te worden uitgevoerd zodat eventuele opmerkingen per kerende in orde kunnen worden gebracht, dit dient in elk geval voor de ingebruikname of de opstart van de opvolgende werkzaamheden te gebeuren  (cfr ook faze 7); de stilzwijgende of aangekondigde ingebruikname zonder voorafgaande voorlopige oplevering  van de woning / de ruimtes waarin door ons uitgevoerde werkzaamheden staat onmiddellijk gelijk met de voorlopige oplevering, verder verhaal is hierbij niet meer mogelijk
 10. na de oplevering en betaling van de eindfactuur  wordt het as-built dossier met eventuele attesten worden na betaling van deze factuur opgemaakt en verstuurd

Tenzij voorafgaandelijke (vooraleer opmaak contract/bestelling) schriftelijke en wederzijds met beide partijen onderhandelde afwijkingen bvb naar opmaak facturatie of betalingstermijnen wordt niet van dit stappenplan afgeweken

Er worden geen kortingen voor kontante betaling of overige betaling aanvaard, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract.
Er worden geen debetnota’s,  overige inhoudingen of borgen op de facturatie toegestaan, tenzij vooraf wederzijds onderhandeld en uitdrukkelijk opgenomen in het contract.

Er worden geen nieuwe orders aangevat alvorens alle voorgaande facturen zijn vereffend.

Onze facturen worden digitaal rechtsgeldig opgezonden. De factuurdatum kan verschillen van de ontvangstdatum om de werken aan de juiste  fiscale periode toe te wijzen. De vervaldatum op de factuur zal rekening houdend met de betalingstermijn van de factuur hierop worden aangepast.
Onze facturen zijn enkel via overschrijving betaalbaar en hebben vervaldatum 7 of 14 dagen factuurdatum

Onze regietarieven geldig voor de periode van 01.06.2020 tot 30.09.2020

Onderstaande tarieven zijn vast gedurende de aangeduide periode; na deze datum kunnen in offerte en tijdens uitvoering aangepaste tarieven van toepassing zijn – TARIEVEN OP AANVRAAG                                                           

 • TARIEF 1:  prestaties projectleiding - interieurvormgever (€/u/man)
 • TARIEF 2:  prestaties medewerkers in atelier voor zowel manuele / machinale arbeid (€/u/man)
 • TARIEF 3:  prestaties medewerkers op de werf (€/u/man)
  gerekend vanaf aankomst atelier om 7u00, inclusief verplaatsing naar de werf,
  prestaties op de werf tot aan vertrek werf min pauzes (0.75 u bij volledige dag)
 • TARIEF 4:  mobiliteitsvergoeding vanaf de werf tot atelier (werf-> atelier) (€/km/man)
 • TARIEF 5:  prestaties transport vrachtwagen met kraan inclusief laden en lossen (€/u/man)
 • TARIEF 6:  kilometerheffing vrachtwagen 0.25€/km (OBU)
  wordt steeds in rekening gebracht, ongeacht of het transport in regie wordt aangerekend dan wel is inbegrepen in onze eenheidsprijzen van de offerte

Tenzij voorafgaandelijke (vooraleer opmaak contract / bestelling)  schriftelijke en wederzijds met beide partijen onderhandelde afwijkingen wordt niet van deze tarieven afgeweken
 

Wat ingeval klachten - annulatie - boeteclausules ?

 1. Bij eventuele geschillen zijn alleen het vredegerecht van Deinze en de rechtbank van Gent bevoegd; we behouden ons het recht om de contractuele partij desgevallend te dagvaarden op elke andere plaats door de wet toegelaten.
 2. Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 3 dagen na ontvangst bij gedetailleerd aangetekend schrijven worden geprotesteerd.
 3. Terechte klachten mbt een bepaald artikel rechtvaardigen alleen het niet betalen van dit artikel op de factuur tot de oplossing ervan. Het niet betwiste gedeelte in overeenstemmende realistische waarde volgt de normale procedure van betaling en rapellering 
 4. De ENAC (exceptio non adimpleti contractus) is van toepassing op vervallen facturen.
 5. Eventuele schade door ons aangebracht tijdens de uitvoering van onze werken kan nooit ingehouden worden op onze facturatie, doch dient te worden geregeld via afzonderlijke schadeclaim.
 6. Eventuele facturen van door derden uitgevoerde werken kunnen in geen geval ingehouden worden op onze facturatie doch dienen vooraf aan uitvoering gemeld en door ons schriftelijk goedgekeurd.
 7. Achteraf betwiste betalingen kunnen in geen geval  worden ingehouden op achteraf opgemaakte facturen.
 8. Facturen voor meerwerken kunnen in geen geval ingehouden of verrekend worden met volgens offerte of contract bestelde voorziene of bestelde artikelen
 9. Klachten ivm verborgen gebreken moeten onmiddellijk na vaststelling bij gedetailleerd aangetekend schrijven worden meegedeeld op straffe van verval.

Wanneer een (deel) factuur niet tijdig wordt betaald en niet correct is geprotesteerd :

 1. behouden we ons het recht toe de werken onmiddellijk stop te zetten tot de factuur vereffend is zonder dat hiervoor door ons enige schadevergoeding van toepassing is
 2. de eigendom van het verkochte wordt pas overgedragen aan de opdrachtgever na volledige betaling en nakoming van zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst; in zoverre de goederen geïncorporeerd zijn of onroerend zijn geworden, wordt krachtens dit beding door de opdrachtgever een terugvorderingsrecht toegekend
 3. de niet geïncorporeerde goederen blijven steeds eigendom van bvba Speeckaert zolang de factuur niet is betaald; er wordt dus nadrukkelijk overeengekomen dat de op de factuur vermelde goederen tot en met de volledige betaling eigendom blijven van bvba F. Speeckaert
 4. het risico voor verlies of beschadiging wordt niettemin gedragen door de opdrachtgever en dit vanaf het ogenblik dat hij er de (feitelijke) beschikking over heeft
 5. behouden we ons het recht de werken definitief niet meer  uit te voeren en het saldo van de bestelling te vernietigen; een vergoeding is dan verschuldigd  gelijk aan de reeds door ons uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte goederen verhoogd met de schadevergoeding van 20% op de overeengekomen eenheidsprijzen
 6. is er van rechtswege  en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd van 8% bovenop het verschuldigde factuurbedrag (te rekenen vanaf vervaldatum) en dit volgens de schadebedingen overeenkomstig artikel 1226 van het BW
 7. is er na verloop van één maand na vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom met een minimum van € 250
 8. Indien wij als verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd zijn aan de koper/klant zal deze     laatste na compensatie van de vorderingen en de tegoeden, recht hebben op dezelfde interesten en schadevergoedingen onder dezelfde voorwaarden.
 9. Ingeval annulering zal er steeds een forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht worden van 25% van de bestelde werken met een minimum van 500€ en dit wegens de door ons gemaakte kosten en schade ingevolge aanpassing planning. Indien BVBA Speeckaert een hogere schadevergoeding kan bewijzen, kan deze hogere vergoeding ingevorderd worden.
 10. Indien op het ogenblik van annulering goederen reeds verwerkt, besteld of aangekocht zouden geweest zijn, zal de opdrachtgever ons integraal dienen te vrijwaren tav de reeds betaalde facturen en tav onze leverancier.

Hoe opleveren en welke waarborgen geniet u ?

 1. Indien geen oplevering door de bouwheer of zijn aangestelde is voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 u vanaf de levering of de uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen en de uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als verborgen gebreken betreft.
 2. Bij levering van onze materialen verbindt de opdrachtgever of zijn gemandateerde  er zich immers toe om bij de levering / plaatsing de goederen / werken te onderzoeken naar hun overeenstemming met het bestelde. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en in elk geval binnen de 48 u na levering/plaatsing schriftelijk aan ons te worden gemeld . Voor zover deze door de opdrachtgever al in gebruik zouden genomen zijn, vervallen welkdanige klachten.
 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest (cfr pag 9) worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
 4. de ingebruikname  van een ruimte  waarin door ons werkzaamheden werden uitgevoerd, door de bouwheer of door andere aannemers voor opvolgende werken staat in elk geval gelijk met een automatische aanvaarding der werken in deze ruimte
 5. Ingeval grotere projecten vragen wij afgewerkte onderdelen tussentijds op te leveren en vragen wij bij rondgang door de uitvoerders of projectleiding de opmerkings-aanvaardingsfiche te ondertekenen.
 6. Gezien wij geen zicht hebben op een mogelijke ingebruikname of werken door derden, is het de taak van de bouwheer of aangestelde, om desgevallend een gedeeltelijke oplevering te organiseren
 7. De aansprakelijkheid mbt de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant van deze producten verstrekte waarborgen.  De waarborgen en beperkingen gekoppeld aan de door ons geleverde  en geplaatste materialen van onze fabrikanten / leveranciers zullen aan de opdrachtgever kunnen tegengesteld worden.  In het bijzonder is de waarborg op beglazing en panelen  beperkt tot de door de leverancier verstrekte waarborg voor het materiaal bij correct onderhoud, niet op de prestaties voor het vervangen ervan
 8. In het bijzonder verwijzen wij naar de uitsluitingen en beperkingen op garantie voor wat betreft onbehandeld schrijnwerk,  authentiek schrijnwerk, geteste afmetingen en toegestane gewichten voor raam- en deurbeslag (afmetingen raam en deurvleugels, ..)  thermische breuken beglazing, …
 9. De 10-jarige aansprakelijkheid  voorzien in artikels 1792 en 2270 van het BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Indien voldaan aan de voorwaarden (stedenbouwkundige vergunning vereist met verplichte tussenkomst van een architect voor werken gelinkt aan de gesloten ruwbouw van een eengezinswoning  of appartement bestemd voor bewoning van een gezin of alleenstaande) is de wet Peeters Borsus per 01.07.18 van toepassing en zal een forfaitaire kost voor de werken waarop betrekking worden aangerekend en in offerte opgenomen.
 10. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maand vanaf de factuurdatum van de uitgevoerde werken. Op de uitgevoerde herstellingswerken wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout is bewezen met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling
 11. De waarborg dekt evenwel niet  :
 • het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van producten, materialen of toestellen
 • de schade veroorzaakt door overmacht
 • de schade veroorzaakt door verkeerd onderhoud of gebrek aan onderhoud
 • een verkeerde handeling  of de opzettelijke fout van even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden
 • kromtrekken van panelen bij niet gelijktijdige of verschillende behandeling van beide zijden
 • thermische breuken of slijpspatten op beglazing
 • dichtheid van profielen en verbindingen, hechting van siliconen of elastisch voegwerk bij onbehandeld schrijnwerk
 • vorst- en vochtschade wanneer tijdens de uitvoering der werken niet is voldaan aan de noodzakelijke klimatologische omstandigheden
 • wind- en waterdichtheid bij naar buiten opendraaiende buitendeuren
 • het kromtrekken van deurvleugels hoger dan  2,50 m en deurvleugels in combinatie met een secundaire deurvleugel vastgezet met kantschuiven
 • het barsten van massief verlijmde houten vulpanelen (we adviseren plaatmaterialen)

Garantie op de afwerking - keuze op staal

Een geplaatst kleurstaal is steeds INDICATIEF en NOOIT BINDEND voor de kleurvastheid.
Door zijn natuur en structuur kunnen verschillende onderdelen van een houten element (raam/deur/kader/vleugel/dorpels/gelamelleerde onderdelen/…) op een verschillende manier kleur opnemen;  kleurverschillen bij een (semi)transparante afwerking zijn dus mogelijk en toegestaan.
Dit geldt eveneens bij de keuze voor uitzicht, kleur en samenstelling van alle overige voorgelegde stalen (beplating, parket, fineer, ….)

Onze verantwoordelijkheid bestaat er in de constructie van het houten schrijnwerk zo lang als mogelijk intact te houden. In die zin spreken we niet van een levensduurgarantie maar van een levensduurverwachting van de afwerkingsproducten. Deze levensduurverwachting is in de eerste plaats afhankelijk van het gekozen type hout en zijn impregnatievermogen, het gekozen afwerkingsproduct  en het aantal afwerkingslagen, maar evenzeer van de locatie (kustgebied, bosrijk gebied, hoogtepositie, oriëntatie) als de geheel of gedeeltelijke blootstelling aan zon, regen, wind of andere klimatologische omstandigheden.
De levensduurverwachting van de afwerkingsproducten bedraagt maximum 3 jaar (welliswaar bij een correct onderhoud), dit komt overeen met de degradatieperiode van het afwerkingsproduct. Nadien dient het schrijnwerk te worden onderhouden met hetzelfde product als voorheen aangebracht.
Gedurende deze periode van maximum 3 jaar wordt enkel garantie gegeven op de “onthechtings”schade en niet op de verkleuring of verwering, en dit terug enkel als de ramen en deuren op een correcte manier met de gepaste middelen worden onderhouden.

In een (semi) transparante  behandeling kan een visuele verandering van kleur (de oorzaak is de natuurlijke opname of beweging van het hout (houtverbindingen) in geen geval gelijk gesteld worden met schade.
Een (semi) transparante behandeling heeft GEEN enkele garantie op kleurvastheid, deze is slechts beperkt afhankelijk van de graad van bezonning en de vochtopname .

Gezien de vochtigheidsgraad bij de verwerking van bepaalde massieve hardhoutsoorten (bvb afselia) is zelfs na een 3 laagse dekkende  afwerking uitbloeding mogelijk, normaal en toegestaan. We raden dan ook aan de definitieve eindlaag pas na een periode van 6 maand te plaatsen. 
Retouches na installatie, het opvullen van nagelgaten na installatie glas, het overschilderen van silicone na installatie glas zijn NOOIT inbegrepen

Indien van toepassing worden dekkend 3  lagen verf op waterbasis gespoten aangebracht, dit kan nooit aanzien worden als eindlaag, er wordt aangeraden door de schilder een 4° afwerkingslaag te laten aanbrengen doch deze is NOOIT inbegrepen in onze eenheidsprijzen 


Voor de bescherming en het correcte onderhoud verwijzen we naar de ingesloten leidraad Remmers (5 blz voor dekkende afwerking)  ingesloten of op eenvoudige vraag te verkrijgen. We raden aan voor een langere levensduur van het buitenschrijnwerk dit onderhoudsschema strikt op te volgen en hiervoor de passende producten aan te kopen 

Idem verwijzen wij voor een (semi)transparante afwerking naar de onderhoudsvoorschriften van de leverancier van het gebruikte product (WOCA exterior oil)